مرّان علیا - مەڕان گەورە

(کردستان، دیواندره، بخش کرفتو، دهستان اوباتو)

مرداد 97
2 پست
تیر 97
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
دکتـۆر
2 پست
مەڕان
15 پست
دکتر
2 پست
مران
15 پست
مران_علیا
15 پست
کتابخانه
1 پست
موقعیت
1 پست
راه
1 پست
جاده
1 پست
ارتباط
1 پست
ریگا
1 پست
ریگه
1 پست
نقشه
1 پست
خەریتە
1 پست
فرش_بافی
1 پست
صنایع
1 پست
صنعت
1 پست
پیشه
1 پست
پیشەسازی
1 پست
لاروایی
1 پست
قصابی
1 پست
درختان
1 پست
گیاهان
1 پست
دار
1 پست
گیا
1 پست
جانوران
1 پست
پرندگان
1 پست
خزندگان
1 پست
باڵندە
2 پست
خزۆک
1 پست
باد
1 پست
با
1 پست
بادها
1 پست
چشمه
1 پست
رود
1 پست
قنات
1 پست
چەم
1 پست
کانی
1 پست
کاریز
1 پست
خشکسالی
1 پست
وشکەساڵی
1 پست
دامپروری
1 پست
حیوانات
1 پست
طیور
1 پست
ئاژەڵ
1 پست
آب_و_هوا
1 پست
مصالح
1 پست
ساختمان
1 پست
ماڵ
1 پست
کەرەستە
1 پست
مهاجرت
1 پست
آبادانی
1 پست
ئاوەدانی
1 پست
جمعیت
1 پست