ساختار اجتماعی

روستای مران علیا مانند سایر مناطق روستای از نظر قشر بندی می توان ملاک خاصی را برای آنها تعیین کرد که این مخصوصاً بصورت زیر محسوس نمی شود البته شیوه قشر بندی سیر تاریخی خاص خود را دارد که در گذشته چندین عامل در روستا در قشر بندی موثر بود که یکی از آنها میزان زمین زارعی بود که هر کسی زمین زراعی زیادی داشت در تقسیمات عام المنفعه روستا بیشترین نقش داشت مورد وابستگی به خان و نایب خان بود تاحدی موقعیت خانواده های که وابستگی داشتند مهم تر بود در گذشته داشتن زیاد نیروی انسانی هم مهم بود زیرا توانای درآمدی زیادی هم داشتند و از این نظر قشر مردم روستا به دوسته تقسیم می شدند یکی از آنها را می توان خانوادهای زمین داران و دیگر خوش نشین های روستا بود که در زبان وکوش محلی به آن (رش آیی) می گفتند . مردم زمیندار به کار کشاورزی خود مشغول بودند و خوش نشین ها هم یا نیروی  آنها محسوب می شدند یا اینکه در روستا مغازه و پیله وری و غیره می کردند چرا خوش نشین یا رش آیی زمین زراعی خاصی نداشت این پدیده را می توان یکی از آثار تقسیم اراضی بحساب آورد.هرم قشربندی روستای مران در گذشته به این شرح بوده است 1. خان یا نایب خان 2. کدخدا 3. زمین داران 4. خوش نشینان‌ (رش آیی)

خوش نشینان‌ که خود شمال سه دسته اند و عبارت اند از :

1. چوپانها 2. قورخ چی (دشت بان) 3.کارگران کشاورزی

تحرک اجتماعی در روستا : تحرک اجتماعی در روستای مران نیز مانند شرایط های اجتماعی در طی زمان دچار تحول شده است در گذشته عواملی که باعث تحرک اجتماعی شده عبارت بودند از تحصیلات که باعث شد فرد از جای اولیه خود کنده شود و به کاری دیگر مشغول شود با توجه به اینکه روستای مران همیشه مهد علم و دانش و تفکر بود بسیاری از خانواده در زمینه سرمایه گذاری فراوانی کردند بصورتی که اکثر جوانان روستا به نحوی مدارس را طی کرده اند و می توان ازعان بهترین آمار تحصیلی کرده ها را داد و اما در دوران اخیر می توان از عواملی دیگر یاد کرد که باعث تحرک مردم روستا شده است که مهم ترین آنها مهاجرت از روستا به شهر بوده است.

/ 0 نظر / 14 بازدید