بزرگان مران

 مرحوم میرزا محمد امین کریمی

میرزا محمد امین

میرزا محمد امین

 

 مرحوم میرزا عبدالحمید کریمی

میرزا عبدالحمید

میرزا عبدالحمید

مرحوم میرزا عبدالحمید کریمی و دیدارش با محمدرضا شاه

میرزا عبدالحمید و محمد رضا شاه

 

میرزا حسین شریفی

میرزا حسین شریفی

 

علی کریمی

سازنده اولین سه چرخه

علی کریمی

 

از همه کسانی که عکس بزرگان مران را دارند

تقاضای همکاری داریم

/ 0 نظر / 11 بازدید