آبادانی

بخش دیگر که میخواهم درمورد آن صحبت کنم مربوط میشود به آبادانی روستا:

در مطالعه جغرافیای روستا سئوالات متعددی پیش می آید که علل بوجود آمدن یک روستا در یک نقطه معین چه می باشد. جغرافی دانان علل بی شماری را ذکر کرده اند مادر اینجابه این سئوال که چرا مران در این نقطه بوجود آمده است جواب خواهیم داد قبل از هر چیز بگوییم جای اولیه مران اینجا نبوده بلکه مران شاه نظر واقع در ده کهنه حدود  15 کیلومتر بالاتر ازجایگاه کنونی مران که نظر های مختلفی در تلفظ شاه نظر وجود دارد عده ای معتقدند که به خاطر خوش آب وهوای و سر سبزی به این نام معروف بوده  عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند که بخاطر اینکه روستایی بزرگ وخوش آّب وهوا بوده مردان بزرگ از جمله فئودال و والیان منطقه برای استراحت به آ نجا آمدند به این نام معروف شده است و عده ای دیگر معتقدند به واسطه اینکه مردمانش خوش گذران بوده اند به این نام  معروف شده است و محکم ترین علت ویرانی آن را می توان به حوادث طبیعی اشاره کرد و یا بخاطر تصرف آن توسط افراد خاص باشد علت وجود جایگاه کنونی مران می توان به عواملی مهم تقسیم کرد که ثروت گذشته مردم به آنها بستگی داشت:

1. آب: عامل مهم و اساسی برای آبادانی و تراکم جمعیت و تجمع گروهی از انسانها است از شواهد حاکی است که منطقه مران در گذشته از منابع آب فراوانی برخورد دار بوده است زیرا وجود  قناتها و چشمه ها و رودخا نه ها دلیله محکمی بر این ادعا است.

2. آب وهوا: در چگونگی ایجاد و پیدایش روستا یا علت استقرار مردم در آنجا که یک منطقه مساعد و مناسب برای زندگی انسا ها و فعالیت کشاورزی می باشد از مطالعه آب و هوای مران در می یابیم که این منطقه از نظر بارندگی فقیر نیست وجود چشمه ها و  قناتها و  رودخانه ها تا حدی در فراوانی آب مران موثر بوده اند از سوی دیگر زمستانهای سرد و پر برف و طولانی که حدود 120 روز کمبود آب را تا حدی حل کرده و قرار گرفتن روستا در پناه کوه ها برای مقابله با وزش بادهای سنگین و سرد مفید است.

3. یکی دیگر از عوامل مهم که در استقرار روستای مران موثر بوده جنبه دفاعی مردم روستا بوده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید